GRGBanking Vietnam

Contact越南.pngThe representative office of GRGBanking equipment (HK) Co. Ltd in Ho Chi Minh city, registered in 2011, serves as the regional center for the control and coordination of Sales and Marketing, Supply Chain Management, as well as Software Development and Professional Consultancy Services. Our global background, combined with our local technical support center and marketing facilities enabled GRGBanking to establish its presence in the market quickly and efficiently adapt to the various customer needs.

 

Our Local service team provides our customers 24/7 support, This includes: Software-engineering service, Customer support services, Spare parts service, Security consultant services, Knowledge service, we are dedicated to effective, cost efficient solutions for all of your service requirements.

 

Vn phòng i din ca GRGBanking Equipment (HK) Co. Ltd ti thành ph H Chí Minh, c ng k trong nm 2011, vi vai trò là trung tm trong khu vc thc hin vic kim soát, phi hp bán hàng và tip th sn phm, qun l chui cung ng, cng nh phát trin phn mm và dch v t vn chuyên nghip . Là mt cng ty toàn cu, kt hp vi các trung tm h tr k thut ti ch và b phn phát trin th trng i phng giúp cho GRGBanking thit lp s hin din ca mình trên th trng mt cách nhanh chóng và hiu qu thích ng vi các nhu cu khác nhau ca khách hàng.

 

i ng dch v trong nc ca chúng ti cung cp cho khách hàng dch v h tr 24/7, bao gm: Dch v phát trin và tích hp phn mm, dch v h tr khách hàng, dch v cung ng vt t và ph tùng thay th, dch v t vn an ninh, dch v ào to và chuyn giao cng ngh. Chúng ti cung cp gii pháp toàn din, hiu qu và tit kim chi phí cho các yêu cu ca khách hàng.